Почетна » Да ли се може раскинути Уговор о доживотном издржавању?
Савети стручњака Вести Сениор свет

Да ли се може раскинути Уговор о доживотном издржавању?

Правници често у шали кажу да је лакше развести брачни пар, него раскинути Уговор о доживотном издржавању.

Tреба разликовати разлоге за поништавање и раскидање Уговора о доживотном издржавању

 

ПОНИШТАВАЊЕ УГОВОРА

На захтев законских наследника примаоца издржавања, суд може поништити Уговор о доживотном издржавању, ако због болести или старости примаоца издржавања Уговор није представљао никакву неизвесност за даваоца издржавања. То значи да прво треба отићи на лекарски преглед па потписати Уговор, јер је давалац услуга можда имао неке податке о Вашем здравственон стању.

Законски наследници могу поништај Уговора захтевати у року од једне године од дана сазнања за Уговор, а најкасније у року од три године од дана примаочеве смрти. Рок од једне године не може почети да тече пре примаочеве смрти.

Алеаторност Уговора о доживотном издржавању не процењује се само према временском размаку између закључења Уговора и момента смрти примаоца издржавања, већ према свим околностима конкретног случаја. Разлог томе је што давалац издржавања, најчешће и до закључења Уговора, доста помаже особи са којом потписује Уговор, а то може бити од значаја за процену ништавости Уговора.

Рецимо, ништаван је Уговор у коме је давалац издржавања физичко или правно лице које се у оквиру свог занимања стара о примаоцу издржавања (медицинско особље, болнице, различите агенције и слично), али само у случају да претходно за Уговор није добијена сагласност надлежног органа старатељства.

 

РАСКИД УГОВОРА

У оквиру разлога за раскид, такође, треба разликовати разлоге који су прописани општим прописима (као што је неиспуњење уговорних обавеза) и оних који су посебно наведени Законом о наслеђивању.

Делимично неизвршење обавеза из Уговора о доживотном издржавању мора бити таквог интензитета да се сврха због које је Уговор закључен више не остварује.

Такође, околност да давалац издржавања није извршио обавезе из Уговора о доживотном издржавању које се тичу сахране и издавања подушја примаоцу издржавања исто представља основан разлог за раскид Уговора.

Период болести примаоца издржавања је веома важан са становишта значаја извршења обавеза из Уговора о доживотном издржавању, посебно сазнање када је болест претходила његовој смрти. Управо је тада примаоцу издржавања било потребно потпуно ангажовање даваоца издржавања, у складу са обавезама предвиђеним Уговором. Уколико је, дакле, у том периоду изостало испуњење обавеза од стране даваоца издржавања, не ради се о неиспуњењу незнатног дела обавезе, ма колико дуго и квалитетно давалац издржавања до тада испуњавао своје уговорене обавезе.

Међутим, раскид Уговора може да тражи и прималац, чак и у случајевима када особа која брине и пружа услуге испуњава уредно своје уговорне обавезе, јер суд не може да га примора да противно својој вољи и осећањима остане у оваквом односу.

Када суд изрекне раскид, прималац издржавања је дужан дати накнаду за примљена давања и услуге — јер, ако је до раскида дошло због кривице једне стране, друга страна има право на правичну накнаду. Пружаоцима услуга се саветује да сакупљају рачуне којима ће доказати да брину о старијој особи.

Приликом одлучивања о висини накнаде даваоцу издржавања, суд ће имати у виду да ли су уговорници живели заједно у домаћинству примаоца, што је олакшавајућа околност. Уколико је прималац помоћи добијао само услуге које се не могу материјално изразити, вредност се може обрачунати на основу цене таквих услуга на тржишту.

Раскид Уговора због промењених околности је чест, јер се после закључења Уговора околности могу толико променити, па суд може односе изнова да уреди или раскине. Суд може право примаоца издржавања преиначити у доживотну ренту, уколико се сагласе уговорнице.

 

НАСЛЕДНИЦИ НЕ МОГУ РАСКИНУТИ УГОВОР

Треба имати на уму да нису испуњени услови за раскид Уговора о доживотном издржавању по тужби наследника примаоца издржавања поднетој након његове смрти против даваоца издржавања, чак ако и мисле да је живео без довољно средстава за живот. Наследник мора да има доказе да је прималац изржавања током живота тражио раскид Уговора, истицао захтев за већа давања од пружених, изражавао незадовољство због начина на који се издржавање даје, итд.

 

Шта када умре онај који је потписао Уговор?

После смрти даваоца издржавања, његове обавезе прелазе на брачног друга и потомке који су позвани на наслеђе.

Међутим, ако они не пристану на продужење Уговора о доживотном издржавању, Уговор се раскида а они не могу да захтевају накнаду за раније дато издржавање. Уколико, пак, брачни друг и потомци даваоца издржавања нису у стању да преузму уговорне обавезе, могу да захтевају накнаду од особе која је примала издржавање.

Суд ће ту накнаду одредити по слободној оцени, ценећи имовно стање примаоца издржавања, али и оних који су били овлашћени на продужење Уговора.