Почетна » Инвестиција у будућност
Сениор свет

Инвестиција у будућност

Вредност људског живота је немерљива и не постоји ниједна полиса која би могла надокнадити тај тренутак када живот више не буде на нашој страни. Какав ће бити наш животни пут и колико ће трајати, не знамо унапред, али је управо зато важно како смо заштитили себе или своју породицу од изненадних и нежељених догађаја, и то је основни циљ животног осигурања.  

У зависности од покрића које обезбеђује, животно осигурање може се поделити на: 

– мешовито осигурање, које покрива ризик од смрти, али омогућава и дугорочну штедњу 

– ризико-осигурање, којим се покрива само ризик од смрти 

– осигурање за доживљење, којим се обезбеђује инвестирани новац, без покрића ризика од смрти 

– допунско осигурање од последица несрећног случаја, исплата осигуране суме при настанку инвалидитета и смрти услед несрећног случаја. 

Избор врсте животног осигурања зависи од неколико важних фактора, као што су: 

– циљеви који се осигурањем желе постићи (нпр. штедња, заштита породице, школовање деце…) 

– финансијске могућности 

– допунски приход уз пензију  

– подизање кредита са залагањем полисе 

– здравствено стање.  

Осигурање живота настаје на основу уговора о осигурању између осигуравача (друштва за осигурање) и уговарача осигурања (физичког или правног лица), који се обавезује да плаћа уговорену премију осигурања (цену осигурања ) у уговореном периоду (трајање осигурања). Овим уговором о осигурању (полисом) осигуравач се обавезује да исплати унапред уговорену осигурану суму осигуранику или кориснику осигурања, а уговарач осигурања обавезује се да редовно плаћа премију осигурања у динарима или девизама, једнократно или у ратама. 

Осигурана сума унапред је одређени износ који ће бити исплаћен у случају наступања осигураног случаја (доживљења или смрти). 

Осигураник је особа чији је живот осигуран, односно особа од чијег доживљења, смрти или инвалидитета зависи исплата осигуране суме. 

Корисник осигурања је особа која има право на исплату осигуране суме уколико наступи осигурани случај. 

Уз полису животног осигурања могу се закључити и допунско осигурање од последица несрећног случаја (у случају смрти несрећним случајем и инвалидитета), као и друга допунска осигурања, уколико их има у понуди осигуравајућег друштва.Овим допунским осигурањима повећава се квалитет основног осигурања живота. 

Компанија „Дунав осигурање“ препоручује своје услуге: 

„Мој живот“ – мешовито осигурање живота за једно лице 

„Заједно“ – мешовито осигурање за два лица 

„Наше дете“ – стипендијско осигурање у корист деце 

„Ризико“ – осигурање за случај смрти 

,„Екстра план“ – осигурање за доживљење. 

Уз горенаведене облике индивидуалног осигурања, могуће је закључити и колективно осигурање пензионера преко Удружења или Савеза пензионера.О свим врстама животног осигурања које пружа Компанија „Дунав осигурање“ моћи ћете да читате и у наредним бројевима магазина Пензија. Више информација на сајту www.dunav.com или посредством бесплатног телефонског позива Контакт-центра Компаније на број 0800 386 286. 

Шта треба да знате пре него што закључите животно осигурање: 

 • животно осигурање могу закључити само потпуно здрава лица у добу од 14 до 84 године (истек у 85. години), у трајању од једне до 25 година, у зависности од врсте услуге
 • висина осигуране суме зависи од година осигураног лица, висине премије, његовог здравственог стања у моменту закључења осигурања, избора услуге и дужине трајања осигурања
 • лица која се баве ризичним занимањима (минери, каскадери, телохранитељи, возачи ауто-трка и сл.), као и лица која се баве екстремним спортовима, осигуравају се под посебним условима
 • једно лице може имати више полиса животног осигурања по којима остварује право на исплату осигуране суме
 • премија се у току трајања осигурања може повећавати или смањивати
 • престанком уплате мешовитог осигурања живота после три и више година од почетка осигурања не престаје осигурање живота већ се остварује право на откуп полисе или капитализацију полисе (смањење осигуране суме сразмерно плаћеној премији).

ПРЕДНОСТИ 

 • Доступно је свима јер висину премије, динамику плаћања и дужину трајања одређује појединац, у складу са својим финансијским могућностима
 • Обезбеђује личну и сигурност породице
 • Омогућава дугорочну и квалитетну штедњу
 • Омогућава допунски приход уз пензију
 • Омогућава планско решавање важних животних питања као што су школовање деце, куповина некретнина, покретање бизниса…
 • Полиса животног осигурања, као хартија од вредности, може се заложити ради обезбеђења враћања кредита

САВЕТ  

* Пре закључења уговора о осигурању живота пажљиво прочитајте услове осигурања и питајте за све што вам није јасно 

* Обавестите чланове породице да сте закључили животно осигурање и где стоји полиса – никад се не зна